Gå til hovedindhold

Spørgsmål & svar

På denne side finder du svar på ofte stillede spørgsmål til DanmarkBolig.dk. Hvis du savner svar på et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 33 76 20 00.

Hvordan bliver jeg skrevet op til en lejelejlighed?

For at blive skrevet op til en lejlighed eller enhver anden almen lejebolig skal du kontakte den pågældende boligorganisation direkte via boligopslagene her på siden. DanmarkBolig.dk er alene en webportal, der samler boligorganisationernes boligopslag. Selve opskrivningen til en bolig foregår ikke gennem os, men gennem den enkelte boligorganisation. Du kan finde kontaktoplysninger til alle boligorganisationer her på siden via boligopslagene.

Prisen for opskrivning til en lejelejlighed eller et boligområde er forskellig fra boligorganisation til boligorganisation, og en eventuel betaling skal ske til den relevante boligorganisation. Hvis du får brug for at ændre oplysningerne i din opskrivning, fx dine kontaktoplysninger eller boligbehov, er det ligeledes boligorganisationen, du skal kontakte.

Hvorfor er der lang ventetid på min lejebolig?

Der er ventetid på mange af de almene boliger i Danmark, men det kan alligevel godt betale sig at blive skrevet op, da dine boligbehov kan ændre sig i fremtiden, og din opskrivning derfor kan hjælpe dig, hvis du får brug for en anden bolig på et tidspunkt.

Det er desuden værd at undersøge, om du har mulighed for at komme i betragtning til fleksibel udlejning, hvor det er muligt at springe ventelisten over og komme foran i køen. Dette kræver, at du opfylder kravene for fleksibel udlejning.

Kravene varierer fra kommune til kommune, men kan bl.a. være:

  • at du har et eller flere børn
  • at du har fast og varigt arbejde på minimum 25-30 timer ugentligt
  • at du er studerende
  • at du er ældre eller handicappet og ønsker en lejebolig, der er mere passende

Læs mere om fleksibel udlejning her.

Der er mange årsager til, at ventelisten til en lejebolig kan være lang. En af dem er de høje priser på ejerboliger, der betyder, at færre flytter fra de almene boliger. Derudover bor der i Danmark i dag færre personer pr. hustand end tidligere, så det medfører også en øget efterspørgsel.

Længden på ventelisten afhænger også af, hvor din ønskebolig ligger henne i landet. De større byer vil ofte have længere ventelister til ledige lejelejligheder end ude på landet.

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er for alle. De er ikke forbeholdt bestemte grupper, men det almene byggeri har forpligtet sig til at tilbyde lejeboliger til befolkningsgrupper med særlige behov. Derfor er almene boliger også særligt velegnede til familier, unge, ældre og handicappede. De almene lejeboliger findes over hele landet, og de er opført som etagebyggeri eller som tætliggende, lavt byggeri som række- eller enkelthuse.

Almene boliger bliver bygget og udlejet af almene boligorganisationer. De er non-profit-organisationer, og de tjener ikke noget på at udleje boligerne. Huslejen i boligerne fastsættes derfor alene ud fra at kunne dække udgifter i forhold til drift og vedligeholdelse af boligerne. Som lejer af en almen bolig, er du derfor altid sikret en retfærdig husleje.

Læs mere om de almene boligtyper her.

Almene boliger er desuden opdelt i afdelinger. Der er i dag ca. 600 almene boligorganisationer, hvis lejeboliger er opdelt i 7.000 afdelinger.

De almene boligorganisationer arbejder efter love og regler, der er vedtaget i Folketinget. I den almene lejelov er det fastlagt, at det er beboerne i de almene boliger, der bestemmer gennem regler om beboerdemokrati. Som lejer af en lejlighed kan du altså få vidtgående indflydelse, der strækker sig fra din egen lejelejlighed til det boligområde, du bor i, og op til ledelsen af den boligorganisation, din lejebolig hører under.

Hvordan får jeg en almen familiebolig?

Hvis du ønsker en almen familiebolig, kan du søge efter den her på siden og blive skrevet op. Du skal være opmærksom på, at der i visse områder af landet kan være meget lang ventetid. Du bør derudover også undersøge, om der er indgået aftale om fleksibel udlejning i den kommune, du ønsker at bo i, da det muligvis kan forbedre dine muligheder for at leje den pågældende bolig.

Læs mere om fleksibel udlejning her.

Når du søger en bolig på Danmarkbolig.dk, kan du ved hjælp af filtrene her på siden søge efter de lejeboliger, hvor der er størst chance for at få en ledig bolig hurtigt.

Kan jeg få mit barn skrevet op til en lejebolig?

Ja, du kan skrive dit barn op i en boligorganisation, fra det fylder 15 år. Husk at betale administrationsgebyret for ikke at blive slettet af ventelisten. Det er dit eget ansvar at betale, meddele flytning mv. Opskrivning og betaling foregår direkte til den relevante boligorganisation.

Hvor finder jeg reglerne for almene boliger?

Du finder reglerne om udlejning af almene boliger i 'Lov om almene boliger' kapitel 4 og udlejningsbekendtgørelsens kapitel 2.

Læs mere om reglerne i 'Bekendtgørelsen for den almene lejelov'. 

Hvordan får jeg fat i en lejelejlighed?

Hvis du ønsker at leje en almen lejebolig, skal du skrive dig op på ventelisten i en almen boligorganisation. Via boligannoncerne på DanmarkBolig.dk henviser vi direkte til den relevante boligorganisation, hvor det er muligt at skrive sig op.

Almene lejligheder udlejes som udgangspunkt efter anciennitet på en venteliste. Det almene byggeri har imidlertid en forpligtelse over for personer med særlige boligbehov. Visse personer har derfor fortrinsret til ventelisten.

• ældre og personer med handicap har fortrinsret til leje af bestemte ældre- og handicapegnede boliger
• børnefamilier kan have fortrinsret til leje af større lejligheder.
• personer, der allerede bor i en almen bolig, har fortrinsret til boligerne i den boligorganisation, de tilhører, frem for udefrakommende ansøgere. Dette kaldes for oprykningsretten.

Derudover har kommunerne mulighed for at råde over hver fjerde ledige almene familie- og ungdomsbolig til løsning af kommunernes boligsociale opgaver. De kan ved aftale med boligorganisationerne øge denne andel til at omfatte alle almene boliger i kommunen.

Læs mere om fleksibel udlejning her. 

Hvad er opskrivningssamarbejder?

I nogle byer eller kommuner er flere boligorganisationer gået sammen om en fælles venteliste, hvor man kan blive skrevet op til flere lejeboliger på én gang. Det kaldes opskrivningssamarbejder.

Læs mere om opskrivningssamarbejder her. 

Hvad er fleksibel udlejning?

Nogle kommuner har valgt at indføre fleksibel udlejning, som betyder, at du som boligsøgende kan komme foran i køen, hvis du opfylder nogle særlige kriterier.

Kriterierne for fleksibel udlejning kan bl.a. være:

• at du er ung i kommunen og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal som regel kunne dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller arbejde
• at du har fast og varigt arbejde. Der er som regel også et krav til, at din arbejdstid er på minimum 25-30 timer om ugen
• at du bor i en anden kommune og pendler til en arbejdsplads, som er beliggende i den pågældende kommune. Der er et krav om, at din ansættelse er af en vis varighed, og som regel skal din arbejdstid være på minimum 25-30 timer om ugen
• at du har et eller flere børn, som bor sammen med dig
• at du i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har brug for en hurtig boliganvisning
• at du er ældre eller handicappet og ønsker en mere egnet bolig.

Opfylder du et eller flere af disse kriterier, kan det betyde, at du kan få en lejebolig hurtigere, end hvis du står på den normale venteliste. Reglerne varierer dog fra kommune til kommune, så kontakt derfor en boligorganisation i den kommune, du ønsker at bo i, hvis du vil vide, om du kan søge bolig til leje via fleksibel udlejning.

Læs mere om fleksibel udlejning her. 

Hvad er kombineret udlejning?

I boligområder med høj arbejdsløshed har kommunerne siden sommeren 2005 haft mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på venteliste til en almen bolig. Kommunen er så til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende kontanthjælpsmodtager en anden passende lejebolig i kommunen. Dette gælder, såfremt den pågældende er opnoteret på ventelisten på tidspunktet, hvor der foretages en beslutning om at anvende reglerne.

Formålet med kombineret udlejning er at styrke tilflytningen af ressourcestærke borgere til udsatte boligområder. Du finder listen over de områder, hvor der aktuelt kan anvendes kombineret udlejning på Udlændinge-, Integrations og Boligministeriets hjemmeside.

Se listen over afdelinger med kombineret udlejning her. 

Hvad er kommunal anvisning?

Kommunalbestyrelsen i din kommune har mulighed for at træffe beslutning om, at et antal almene familieboliger i kommunen skal stilles til rådighed for løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Hvis du ansøger din kommune om en kommunal anvisning, foretager din kommune således en konkret vurdering af, hvorvidt dit boligbehov er så påtrængende, at du kan få stillet en lejebolig til rådighed. Anvisningen kan også ske under hensyntagen til beboersammensætningen i det område, der anvises til. Med mindre helt særlige forhold gør sig gældende, kan du ikke klage over afgørelsen til en anden administrativ myndighed.

Du finder reglerne om kommunal anvisning i 'Lov om almene boliger mv.', § 59 og § 60.